Børn og skole
Kenneth Jensen foran Børnehuset Savannen i Skibby. Foto: Søren Wesseltoft.

Børn og skole

Vores børn og unge er vores fremtid.


Derfor mener jeg, det er utroligt vigtigt at de ikke bare har tålelige vilkår under deres opvækst, men at de får de bedste vilkår og muligheder, vi overhovedet er i stand til at give dem.


Fra min tid som mangeårig leder ved vores ungdomsskole er det helt naturligt at området ligger mig meget på sinde.


Det gode børne- og ungeliv

Mit fokus har altid været det gode børne- og ungeliv. Alle børn og unge skal trives og har krav på at blive udfordret både fagligt, kulturelt og socialt.


IT og bevægelse i forening

To andre fokusområder i mit politiske arbejde er bevægelse og IT - både i dagtilbud og i folkeskolen.


Ved valget i 2017 var det derfor også min målsætning at alle elever i folkeskolen skulle udstyres med enten en tablet eller bærbar PC - alt efter behov. Samtidig skulle der arbejdes meget mere med lærernes brug af de digitale hjælpemidler. Den målsætning er indfriet.


Også i vores dagtilbud til de nul til seks-årige har vi anskaffet IT-kufferter til alle børnehuse og dagplejegrupper, så vi kan sætte ind med den digitale læring allerede i de første leveår.


Men også bevægelse er en vigtig faktor - og heldigvis noget som der er meget fokus på med den nye folkeskolereform.


Min erfaring er da også at børn der får rørt sig lærer bedst - og at mange af vores skolebørn faktisk efterspørger mindre stillesiddende undervisning. De vil gerne op og stå, ud og gå og have nogle flere praktisk orienterede læringsmetoder.


Det skal vi blive endnu bedre til i de kommende år.

Indhold frem for struktur

På skoleområdet har vi foretaget en række omstruktureringer i løbet af de seneste valgperioder. Ikke alle ændringerne har været med min gode vilje - fx lukningen af Ferslev Skole, og de meget store, geografisk spredte skoler vi har fået i Hornsherred.


Jeg kan også være bekymret for om al snakken om inklusion altid er til børnenes bedste, eller om det risikerer at gå kassetænkning og principper i det, frem for fokus på barnets tarv. Derfor glædes jeg over, at vi i de seneste år igen politisk har kunnet finde løsninger, hvor inklusion ikke er den eneste vej, men hvor et specialiseret tilbud uden for egen klasse/skole kan være den rigtige løsning i en kortere eller længere periode. Derfor vil jeg også i årene der kommer have stort fokus på dette område.


Min ambition er fortsat at vi i de kommende år, frem for at tale om sammenlægninger af skoler, kan fokusere på indholdet i vores folkeskole. Der venter mange spændende udfordringer, og en ny folkeskole vil se dagens lys når vi er igennem forandringerne, men skal vi komme helskindet igennem, så er der lige nu allermest behov for at give personalet, ledelsen og vores skolebestyrelser en smule ro.

FREMTIDEN TILHØRER VORES  BØRN OG UNGE!

Det er naturligvis en sandhed med modifikationer, for vi der er lidt ældre har forhåbentlig også andel i fremtiden.


Men kort sagt er vi afhængige af det går vores børn godt - og de er afhængige af at vi voksne giver dem gode vilkår for læring og trivsel. Kun sammen kan vi gøre det bedre!Dialog

Både omkring valget - og i årene der kommer - er dialog mellem politikere og borgere noget af det vigtigste. Har du noget på hjertet, er du derfor altid velkommen til at skrive til mig.

Politiske resultater

 • Ny tildelingsmodel til specialundervisning og tilførsel af et tocifret millionbeløb til folkeskolen
 • Massiv investering i faglokaler og nyt inventar i vores folkeskoler.
 • Etablering af ny specialskole i Hornsherred
 • Indførelse af løbende livsstils undersøgelser i afgangsklasserne
 • Ny og styrket klubstruktur
 • Styrket organisering af SSP-området
 • Opførelsen af nyt børnehus i Skibby
 • Minimumsnormering i dagtilbud
 • Bevarelsen af Dyreklubben i Frederikssund
 • Etablering af Ungdomscaféen KOSMOS på Gågaden i Frederikssund
 • Reservering af midler til Ungerådets eget arbejde
 • Etablering - og nu også udvidelse - af skaterbane i Frederikssund
 • Fokus på bevægelse i vores dagtilbud, og etablering af egentlige idrætsbørnehuse
 • IT-kufferter til alle børnehuse
 • Investering i IT (PC og tablets) til alle skoleelever
 • Bevilling af midler til målrettet indsats i forhold til mobning, trivsel og selvværd i folkeskolen - og krav om udarbejdelse af politik for trivlsel på alle folkeskoler
 • ... og meget mere... :-)
Mine mål for de kommende år:

 • Øget åbningstid i vores ungdomsklubber
 • Et stærkere lokalt ungdomsskoletilbud. Det skal tilbage i alle fire hovedbyer
 • Alle børn skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt
 • Vi skal højne børnenes trivsel og selvværd i Folkeskolen
 • Flere uddannede lærere
 • Skolernes resultater i læsning og matematik skal forbedres
 • Flexible åbningstider i vores børnehuse, der følger med forældrenes/pendlernes behov
 • Afskaffelse af lukkedage i dagtilbiud, SFO og klub
 • Flere fagligt kompetente voksne pr. barn i børnehusene - og minimumsnormeringen skal opleves som reel i hele åbningstiden
 • Sikre en stærk sammenhæng mellem undervisning og fritid
 • Styrket samarbejdet og anvendelsen af ressourcerne i forhold til ungdomsklubber, ungdomsskole og foreninger/sportsklubber